Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği

2014 yılında kurulan ve merkezi Ankara’da olan Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD)’nin kuruluş amacı tüzüğünde belirtildiği üzere; sosyal demokrasinin ve katılımcı demokrasinin başta avukatlar arasında olmak üzere geniş toplum kesimlerinde yaygınlaştırılmasına ve gelişimine katkı sağlamak, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması, laik, demokratik, insan haklarına dayanan sosyal hukuk devleti anlayışına sahip çıkarak birey ve toplumun aydınlanası ve güçlendirilmesi için çalışmak, bu amaçların yerine getirilmesinde rol oynayacak bilgili, birikimli, ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olacak hukukçuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, ırkçılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete karşı çıkmak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının hukuken ve fiilen ortadan kaldırılması ve ulusal ve uluslararası mevzuat ile koruma altına alınmış çocuk haklarından her bir çocuğun yararlanabilmesi için mücadele etmektir.