2014 yılında kurulan ve merkezi Ankara’da olan Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD)’nin kuruluş amacı tüzüğünde belirtildiği üzere; sosyal demokrasinin ve katılımcı demokrasinin başta avukatlar arasında olmak üzere geniş toplum kesimlerinde yaygınlaştırılmasına ve gelişimine katkı sağlamak, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması, laik, demokratik, insan haklarına dayanan sosyal hukuk devleti anlayışına sahip çıkarak birey ve toplumun aydınlanası ve güçlendirilmesi için çalışmak, bu amaçların yerine getirilmesinde rol oynayacak bilgili, birikimli, ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olacak hukukçuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, ırkçılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete karşı çıkmak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının hukuken ve fiilen ortadan kaldırılması ve ulusal ve uluslararası mevzuat ile koruma altına alınmış çocuk haklarından her bir çocuğun yararlanabilmesi için mücadele etmektir.

SODAD, kuruluşundan bu yana düzenlediği onlarca panel ile ülkenin hukukçularını, siyasetçilerini ve başta gazeteciler olmak üzere kanaat önderlerini bir araya getirerek önemli yasal düzenlemelerin öncesinde tartışılıp, eleştirilmesine ve olumlu yönde değiştirilmesine katkıda bulunmuş, geniş halk kesimlerini yapılacak yeni düzenlemelerin olumlu ve olumsuz yönlerinden haberdar olmasını sağlamıştır.

SODAD, etkinliklerini sürdürürken birçok farklı STK ile de işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmekte, ortak etkinlik düzenleme ve oluşturulan ortak platformlarda temsilci bulundurmak sureti ile kamuoyu oluşturulmasına katkı sunmaktadır.

Kuruluşundan bu yana temel insan hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ve çocuk istismarına yönelik davaları takip etmek, mağdurlara ve mağdurlara hukuki destek veren avukat meslektaşlarla dayanışmak, kamuoyunun dikkatini çekmek için çaba sarfetmektedir.

SODAD, yargının üç kurucu unsurundan biri olan avukatlık mesleğinin sorunlarını, üyelerinden ve diğer meslektaşlardan gelen şikayet, öneri ve talepleri başta meslek örgütü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği’ne ve yasama meclisindeki partiler ve parlamenterlere ileterek çözüm üretmeye çalışmaktadır.